دوره آموزش شناخت چاه و مخاطرات آن

دوره آموزش شناخت چاه و مخاطرات آن

دوره آموزش شناخت چاه و مخاطرات آن

دوره آشنایی با چاه و خطرات آن

تاریخ برگزاری: هر ماه یک دوره

زمان ثبت نام : 1   الی 15 هر  ماه سال از طریق سایت به آدرس www.IFSO125.ir

تعداد روز دوره: 3 روز

ظرفیت دوره: حداقل 6 نفر و حداکثر 12 نفر

ساعت شروع و پایان کلاس ها: 08:30  الی 13:15

محل برگزاری کلاسهای تئوری: میدان آزادی خیابان هزارجریب - محله کوی امام ایستگاه شماره 12 آتش نشانی

محل برگزاری کلاسهای عملی: میدان آزادی خیابان هزارجریب - محله کوی امام ایستگاه شماره 12 آتش نشانی

هزینه دوره : به ازای هر نفر 3,270,000 ریال (با احتساب مالیات برارزش افزوده).

گواهی نامه: پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی گواهی نامه پایان دوره پس از 14 روز صادر و اعطا می کردد.

تذکر: در صورتی که تا 6 ماه از پایان دوره نسبت به دریافت گواهی نامه اقدام نگردد، عواقب عدم اعطای گواهی نامه به عهده متقاضی می باشد.

تذکرات در صورت انصراف پس از ثبت نام دوره

زمان اعلام انصراف

توضیحات

8 تا 10 روز قبل از برگزاری کلاس

کل مبلغ پرداخت شده برگردانده می شود.

3 تا 7 روز قبل از برگزاری کلاس

20% (بیست درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

1 تا 2 روز قبل از برگزاری کلاس

50% (پنجاه درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

حین برگزاری و پس از برگزاری کلاس

مبلغی مسترد نخواهد شد.

 

 

1)    شناخت انواع چاه و خطرات آن و گازهای موجود در آن

2)    اقدامات مورد نیاز و ارزیابی قبل از ورود به چاه

3)    شناخت انواع سیستمهای بالاکشی

4)    شناخت تجهیزات و اوازم مورد نیاز جهت عملیات

5)    ترکیب قرقرهها و سیستم های بالاکشی

6)     بالاکشی مصدوم و نجاتگر از داخل چاه و روشهای اتصال مصدوم به نجاتگر

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان