دوره های آموزشی کار در ارتفاع

دوره های آموزشی مقدماتی وتخصصی

دوره مقدماتی سطح 1 نجات و ایمنی در ارتفاع

دوره مقدماتی سطح 1 نجات و ایمنی در ارتفاع

تاریخ برگزاری: هر ماه یک دوره

زمان ثبت نام : 15   الی 30 هر  ماه سال از طریق سایت به آدرس www.IFSO125.ir

تعداد روز دوره: 3 روز

ظرفیت دوره: حداقل 6 نفر و حداکثر 12 نفر

ساعت شروع و پایان کلاس ها: 08:30  الی 13:15

محل برگزاری کلاسهای تئوری: میدان آزادی خیابان هزارجریب - محله کوی امام ایستگاه شماره 12 آتش نشانی

محل برگزاری کلاسهای عملی: میدان آزادی خیابان هزارجریب - محله کوی امام ایستگاه شماره 12 آتش نشانی

هزینه دوره : به ازای هر نفر 3,270,000 ریال (با احتساب مالیات برارزش افزوده).

گواهی نامه: پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی گواهی نامه پایان دوره پس از 14 روز صادر و اعطا می کردد.

تذکر: در صورتی که تا 6 ماه از پایان دوره نسبت به دریافت گواهی نامه اقدام نگردد، عواقب عدم اعطای گواهی نامه به عهده متقاضی می باشد.

تذکرات در صورت انصراف پس از ثبت نام دوره

زمان اعلام انصراف

توضیحات

8 تا 10 روز قبل از برگزاری کلاس

کل مبلغ پرداخت شده برگردانده می شود.

3 تا 7 روز قبل از برگزاری کلاس

20% (بیست درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

1 تا 2 روز قبل از برگزاری کلاس

50% (پنجاه درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

حین برگزاری و پس از برگزاری کلاس

مبلغی مسترد نخواهد شد.

 

 

نام درس

1)    شناخت و اهمیت کار با طناب

2)    تجهیزات شناسی، انواع طناب و روشهای نگهداری

3)    شناخت گره ها و کاربرد آن

4)    صعود و فرود بر روی طناب و تغییر ابزار

5)    عبور از گره بر روی طناب معلق

6)    نجات مصدوم در فضای معلق بر روی ابزار فرود

7)    فرود از لبه

8)    نجات مصدوم از لبه

9)    شناخت فاکتورهای سقوط و استفاده از خود حمایتها

10)  روشهای ایمنی کار در ارتفاع و عبور از لایف لاین

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان