دوره آموزش شارژ خاموش کننده دستی پودر و گاز

دوره آموزش شارژ خاموش کننده دستی پودر و گاز

دوره شارژ خاموش کننده

تاریخ برگذاری: هر ماه یک دوره

زمان ثبت نام : 1   الی 15 هر  ماه سال از طریق سایت به آدرس www.IFSO125.ir

تعداد روز دوره: 4 روز

ظرفیت دوره: از یک نفر تا 6 نفر

ساعت شروع و پایان کلاس ها: 08:30  الی 13:15

محل برگزاری کلاسهای تئوری: خیابان امام خمینی جنب برج کبوتر ایستگاه شماره 2 و تعمیرگاه سازمان آتش نشانی

محل برگزاری کلاسهای عملی: خیابان امام خمینی جنب برج کبوتر ایستگاه شماره 2 و تعمیرگاه سازمان آتش نشانی

هزینه دوره : به ازای هر نفر 4,360,000 ریال (با احتساب مالیات برارزش افزوده).

گواهی نامه: پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی گواهی نامه پایان دوره پس از 14 روز صادر و اعطا می کردد.

تذکر: در صورتی که تا 6 ماه از پایان دوره نسبت به دریافت گواهی نامه اقدام نگردد، عواقب عدم اعطای گواهی نامه به عهده متقاضی می باشد.

 

تذکرات در صورت انصراف پس از ثبت نام دوره

زمان اعلام انصراف

توضیحات

8 تا 10 روز قبل از برگزاری کلاس

کل مبلغ پرداخت شده برگردانده می شود.

3 تا 7 روز قبل از برگزاری کلاس

20% (بیست درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

1 تا 2 روز قبل از برگزاری کلاس

50% (پنجاه درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

حین برگزاری و پس از برگزاری کلاس

مبلغی مسترد نخواهد شد.

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان