دوره آموزش علت یابی حریق

دوره آموزش علت یابی حریق

دوره آموزش علت یابی حریق

دوره آموزش علت یابی حریق

دوره علت یابی حریق

تاریخ برگذاری: هر ماه یک دوره

زمان ثبت نام : 1   الی 15 هر  ماه سال از طریق سایت به آدرس www.IFSO125.ir

تعداد روز دوره: 3 روز

ظرفیت دوره: حداقل 6 نفر تا 35 نفر

ساعت شروع و پایان کلاس ها: 08:30  الی 13:15

محل برگزاری کلاسهای تئوری: خیابان دانشگاه اصفهان نرسیده به پل غزه اداره آموزش و پژوهش سازمان اتش نشانی

محل برگزاری کلاسهای عملی: کلاس عملی ندارد.

هزینه دوره : به ازای هر نفر 3,270,000 ریال (با احتساب 9%مالیات برارزش افزوده).

گواهی نامه: پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی گواهی نامه پایان دوره پس از 14 روز صادر و اعطا می کردد.

تذکر: در صورتی که تا 6 ماه از پایان دوره نسبت به دریافت گواهی نامه اقدام نگردد، عواقب عدم اعطای گواهی نامه به عهده متقاضی می باشد.

تذکرات در صورت انصراف پس از ثبت نام دوره

زمان اعلام انصراف

توضیحات

ا 10 روز قبل از برگزاری کلاس

کل مبلغ پرداخت شده برگردانده می شود.

 7 روز قبل از برگزاری کلاس

20% (بیست درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

 2 روز قبل از برگزاری کلاس

50% (پنجاه درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

حین برگزاری و پس از برگزاری کلاس

مبلغی مسترد نخواهد شد.

1)    کانون یابی حریق

2)    بررسی حریقهای عمدی و غیرعمدی

3)    بررسی حریق های خودرو

4)    بررسی انفجارات

5)    بررسی اجساد کشف شده

6)     روش های کسب اطلاعات از حمل حریق

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان