دوره شناخت و کاربرد انواع پمپ

دوره شناخت و کاربرد انواع پمپ

دوره شناخت و کاربرد انواع پمپ

دوره شناخت و کاربرد انواع پمپ

تاریخ برگزاری: هر ماه یک دوره

زمان ثبت نام : 1   الی 15 هر  ماه سال از طریق سایت به آدرس www.IFSO125.ir

تعداد روز دوره: 3 روز

ظرفیت دوره: 6 نفر

ساعت شروع و پایان کلاس ها: 08:30  الی 13:15

محل برگزاری کلاسهای تئوری: خیابان دانشگاه اصفهان نرسیده به پل غزه اداره آموزش و پژوهش سازمان اتش نشانی

محل برگزاری کلاسهای عملی: خیابان دانشگاه اصفهان نرسیده به پل غزه اداره آموزش و پژوهش سازمان اتش نشانی

هزینه دوره : به ازای هر نفر 3,270,000 ریال (با احتساب9% مالیات برارزش افزوده).

گواهی نامه: پس از قبولی در آزمون تئوری و عملی گواهی نامه پایان دوره پس از 14 روز صادر و اعطا می کردد.

تذکر: در صورتی که تا 6 ماه از پایان دوره نسبت به دریافت گواهی نامه اقدام نگردد، عواقب عدم اعطای گواهی نامه به عهده متقاضی می باشد.

تذکرات در صورت انصراف پس از ثبت نام دوره

زمان اعلام انصراف

توضیحات

ا 10 روز قبل از برگزاری کلاس

کل مبلغ پرداخت شده برگردانده می شود.

 7 روز قبل از برگزاری کلاس

20% (بیست درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

 2 روز قبل از برگزاری کلاس

50% (پنجاه درصد) از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی آن برگردانده می شود.

حین برگزاری و پس از برگزاری کلاس

مبلغی مسترد نخواهد شد.

1)    اهمیت پمپ در آتش نشانی

2)    شناخت انواع پمپ از نظر ساختار مکانیکی

3)    انواع پمپ ها از نظر کاربرد

4)    شناخت پمپ های تک فشاره و دوفشاره

5)    آبگیری و آبدهی در شرایط مختلف

6)    شیرها و اتصالات پمپ

7)    ورودی ها خروجی های پمپ

8)    انواع تخلیه

9)     شستشو و نگهداری پمپ ها

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان