شرکت دتنو- DETNOV
ساخت اسپانيا
نام نمایندگی:
شرکت پيراپاد آپادانا

تاریخ اعتبار : 1401/06/31
شماره تماس : 09133137451
شماره تماس : 36205828

 متعارف  آدرس پذیر
شرکت جي اس تي- GST
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
شرکت هدايت صنعت پارتاک

تاریخ اعتبار : 1402/07/30
شماره تماس : 32666253


 متعارف  
شرکت سنس- SENS
ساخت ايران
نام نمایندگی:
شرکت انتخاب صنعت

تاریخ اعتبار : 1401/12/29
شماره تماس : 09131053669


 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت تسلا- TESLA
ساخت ايران
نام نمایندگی:
شرکت مثلث آتش پارس

تاریخ اعتبار : 1401/09/01
شماره تماس : 09120331563
شماره تماس : 34369003

 متعارف      
شرکت ويوا- VIVA
ساخت ترکيه
نام نمایندگی:
شرکت هوشمندکاران شهاب

تاریخ اعتبار : 1401/12/15
شماره تماس : 09133114536

 آدرس پذیر      
شرکت کافم- COFEM
ساخت اسپانيا
نام نمایندگی:
شرکت سامان صنعت اسپادانا

تاریخ اعتبار : 1401/07/30
شماره تماس: 09133117279
شماره تماس : 326880360 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت فايک- FIKE
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس: -----

 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت اينيم- INIM
ساخت ايتاليا
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس: -----

 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت شيلد- SHIELD
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس: -----

 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت ويگريت- V-GREAT
ساخت چين
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس: -----

 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت بوش- BOSCH
ساخت آلمان
نام نمایندگی:
شرکت محافظت حريق سپنتا ايرانيان

تاریخ اعتبار : 1401/11/30  
شماره تماس : 09133199543


 متعارف  آدرس پذیر
شرکت فايرکس- FIREX
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
شرکت رادين افزار پايا

تاریخ اعتبار : 1402/04/31
شماره تماس : 32665668


 متعارف  
شرکت سايان- SAYAN
ساخت ايران
نام نمایندگی:
شرکت هوشمندکاران شهاب

تاریخ اعتبار : 1401/12/15
شماره تماس : 09133114536


 متعارف  
شرکت ويستا- VISTA
ساخت ايران
نام نمایندگی:
شرکت رادين افزار پای

تاریخ اعتبار: 1402/06/31
شماره تماس : 32665668 متعارف  
شرکت زيتکس- ZITEX
ساخت ايران
نام نمایندگی:
شرکت پژواک پايش حريق

تاریخ اعتبار : 1401/10/01
شماره تماس : 09133714571

 متعارف  
شرکت تي سي- TC
ساخت چين
نام نمایندگی:
شرکت ژيوار کنترل اسپادانا
شرکت فنی مهندسی عماد

تاریخ اعتباراسپادانا : 1402/05/31
تاریخ اعتبارعماد : 1401/11/15

شماره تماس اسپادانا : 09133278545
شماره تماس عماد : 32357111


 آدرس پذیر  
شرکت سين کلن- CYNCOLN
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
-------

تاریخ اعتبار: -----
شماره تماس : -----

 متعارف  
شرکت هوچيکي- HOCHIKI
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
-------

تاریخ اعتبار: -----
شماره تماس : -----

 آدرس پذیر  
شرکت نيتين- NITIN
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
-------

تاریخ اعتبار: -----
شماره تماس : -----

 متعارف  
شرکت تورن- THORN
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
-------

تاریخ اعتبار: -----
شماره تماس : -----

 آدرس پذیر  
شرکت آریان - ARIAN
ساخت ایران
نام نمایندگی:
 شرکت صبا آتش چهلستون

تاریخ اعتبار : 1402/01/31
شماره تماس : 09139009150


 متعارف
شرکت دی ام تک- DM TECH
ساخت بلغارستان
نام نمایندگی:
شرکت آتش نماد سيستم
تاریخ اعتبار : 1401/10/01
شماره تماس : 09134632082
شماره تماس : 36645260

 متعارف
شرکت سانجيانگ- SANJIANG
ساخت چين
نام نمایندگی:
شرکت محافظت حريق سپنتا ايرانيان

تاریخ اعتبار : 1401/09/15
شماره تماس : 09133199543

 آدرس پذیر
شرکت تندا- TANDA
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
شرکت رادين افزار پايا

تاریخ اعتبار : 1402/04/31
شماره تماس : 32665668


 آدرس پذیر
شرکت يونيپاس- UNIPOS
ساخت بلغارستان
نام نمایندگی:
شرکت ايمن حفاظ راسا

تاریخ اعتبار : 1402/03/01
شماره تماس : 09131047400

 متعارف  آدرس پذیر
شرکت تکنيم- TEKNIM
ساخت ترکيه

نام نمایندگی:
شرکت به سازان سرای مهر آهنگ

تاریخ اعتبارمتعارف : 1401/01/31
تاریخ اعتبارآدرس پذیر : 1401/07/30

شماره تماس : 09135454643


 متعارف    آدرس پذیر  
شرکت اتيس- ATEIS
ساخت امارات
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس :-----


آدرس پذیر  
شرکت جنت- GENT
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس :-----


آدرس پذیر  
شرکت ميرکام- MIRCOM
ساخت کانادا
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس :-----


متعارف  
شرکت تلديتا- TELEDATA
ساخت ايتاليا
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :-----
شماره تماس :-----


آدرس پذیر  
شرکت آریاک - ARIAK
ساخت ایران
نام نمایندگی:
 شرکت تیوا ایمن پایا

تاریخ اعتبار : 1401/08/30  
شماره تماس : 09132063679


 متعارف
شرکت دزلي- DEZLI
ساخت ایران
نام نمایندگی:
شرکت آتش نورد پرديس

تاریخ اعتبار : 1402/04/31
شماره تماس : 09131258288


 متعارف
شرکت جي اف ايي- GFE
ساخت پرتقال
نام نمایندگی:
شرکت به سازان سرای مهر آهنگ

تاریخ اعتبار : 1402/08/01
شماره تماس : 09135454643


 متعارف  آدرس پذیر
شرکت پروتک- PROTEC
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
ايمن رسای ستاره آپادانا

تاریخ اعتبار : 1402/05/31
شماره تماس : 09135334697


آدرس پذیر
شرکت زتا- ZETA
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
شرکت شهر و خانه

تاریخ اعتبار : 1401/11/30
شماره تماس : 36276779

متعارف آدرس پذیر
شرکت تلتک- TELETEK
ساخت بلغارستان
نام نمایندگی:
شرکت برق ژاوه اسپادان
شرکت برزين مهار سپاهان

تاریخ اعتبار : 1402/04/01
شماره تماس ژاوه : 09133285053
شماره تماس مهار : 09131074205متعارف آدرس پذیر
شرکت سي تک- C-TEC
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
 شرکت سامان آتش اسپادانا

تاریخ اعتبار : 1401/01/31
شماره تماس : 32651420

متعارف آدرس پذیر
شرکت فاير گارد- FIREGUARD
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :------
شماره تماس : ------

متعارف
شرکت من وير کوپر- MENVIER COOPER
ساخت انگلستان
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :------
شماره تماس : ------

متعارف آدرس پذیر
شرکت زيمنس- SIEMENS
ساخت آلمان
نام نمایندگی:
--------

تاریخ اعتبار :------
شماره تماس : ------

متعارف آدرس پذیر

پیگیری فاکتور


دریافت صورت حساب

 

 

 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان